EPS estimat

Bokfört värde per aktie (BPS)

Ett företags bokförda värde delat med antalet utestående aktier.

Kassaflöde per aktie (CPS)

Ett företags rörelsekassaflöde, före investerings- och finansieringsaktiviteter, delat med det viktade genomsnittliga antalet utestående stamaktier för året. Investeringsaktiviteter omfattar bl.a. försäljning eller köp av mark, fabriker eller byggnader.

Variationskoefficient (CV)

Estimatens standardavvikelse under den angivna perioden, uttryckt som en procentandel av medelestimatet.

Skillnad jämfört med föregående stängning

Skillnad jämfört med föregående stängning = (medianprismål - föregående stängningspris)

Utdelningsbelopp per aktie (DPS)

Den årsberäknade utdelningen på ett företags stamaktier delat med det viktade genomsnittliga antalet utestående stamaktier för året.

Resultat före räntor och skatter (EBIT)

Står för ett företags resultat före ränteutgifter och skatt som företaget betalar på sina intäkter. EBIT mäter alltså företagets resultat före avbetalningar på skulder till fordringsägare (inklusive obligationsinnehavare) och betalning av företagsskatter.

Resultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA)

EBITDA är ett mått på ett företags egentliga intjäningsförmåga, före avbetalningar på skulder, företagbeskattning och eventuella kostnader för avskrivningar som företaget har.

Resultat per aktie (EPS)

Resultatet av ett företags löpande verksamhet delat med det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier för året.

Växelkurs till US-dollar

Kurs till vilken en lokal valuta kan växlas till amerikanska dollar.

Växelkurs

Kurs till vilken en valuta kan växlas till en annan.

Börs

Namnet på den huvudsakliga börs där handel med aktien sker.

Fem års historisk vinstökning per aktie

Den årsberäknade genomsnittliga ökningen av vinsten per aktie för ett företag under de gångna fem åren.

Fem års historisk stabilitet för resultat per aktie

Detta mått anger hur konsekvent ökningen av vinsten per aktie varit under de gångna fem åren.

Internt tillförda medel (FFO)

Ett mått som används av fastighetsinvesteringsfonder (REIT) och andra investeringsfonder för att ange kassaflöde från fondaktiviteter. Det beräknas genom att sammanföra kostnaderna för avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar med resultatet och anges ibland per aktie.

Slutdatum för FY0

Kalendermånads- och årsslut för föregående räkenskapsår (FY0).

Resultat per aktie enligt GAAP (GPS)

Rapporterat resultat per aktie, definierat som resultatet (från löpande aktiviteter) delat med det viktade antalet utestående aktier under perioden. Om det finns jämförelsestörande poster eller avskrivningar på goodwill gäller detta mått efter jämförelsestörande poster och goodwillavskrivningar.

Ökning FY1/FY0

Ett enkelt mått på ett års ökning av vinsten per aktie från föregående räkenskapsår (FY0) till innevarande räkenskapsår (FY1).

Ökning FY2/FY1

Ett enkelt mått på ett års ökning av vinsten per aktie från innevarande räkenskapsår (FY1) till det följande räkenskapsåret (FY2).

Ökning FY3/FY2

Ett enkelt mått på ett års ökning av vinsten per aktie från räkenskapsår två (FY2) till det följande räkenskapsåret (FY3).

Ökning i förhållande till branschen FY1/FY0

En jämförelse mellan den förväntade ökningen av vinsten per aktie för ett företag under det innevarande räkenskapsåret och den sammantagna ökningen för den bransch som företaget tillhör.

Ökning i förhållande till branschen FY2/FY1

En jämförelse mellan den förväntade ökningen av vinsten per aktie för ett företag under det kommande året och den sammantagna ökningen för den bransch som företaget tillhör.

Ökning i förhållande till branschen FY3/FY2

En jämförelse mellan den förväntade ökningen av vinsten per aktie för ett företag under de kommande två åren och den sammantagna ökningen för den bransch som företaget tillhör.

Högsta estimat

Det högsta värdet i en uppsättning estimat för ett företag, för den angivna räkenskapsperioden.

Angiven årlig aktieutdelning

När det gäller amerikanska aktier är den angivna årliga aktieutdelningen lika med fyra gånger den senast utbetalda kvartalsutdelningen, efter justering för splittar. När det gäller andra aktier än amerikanska varierar det mellan olika marknader hur ofta utdelning sker.

Senast rapporterade

Ett företags rapporterade årsvärde för föregående räkenskapsåret (FY0).

Långsiktig tillväxt

Olika analytiker tillämpar olika metoder, men en prognos för långsiktig tillväxt utgör i allmänhet den förväntade ökningen av ett företags rörelsevinst under den närmast följande fullständiga verksamhetscykeln.

Lägsta estimat

Det minsta värdet i en uppsättning estimat för ett företag, för den angivna räkenskapsperioden.

Medelrekommendation

Analytikernas rekommendationer graderas på en skala mellan 1 och 5. 1 motsvarar en stark köprekommendation, 3 en rekommendation att behålla aktien och 5 en säljrekommendation. Medelrekommendationen är medelvärdet av de graderingar aktien fått av analytikerna.

Medel, en månad % förändring

Skillnaden mellan det aktuella medelestimatet och medelestimatet baserat på en rullande fyraveckors månadscykel, uttryckt i procent.

Medel

Det matematiska medelvärdet av estimaten för den angivna räkenskapsperioden.

Medianprismål

Medianvärdet av det pris till vilket analytiker väntar sig att en aktie ska stiga inom en specifik tidsrymd.

Median

Det estimat som hamnar mitt i det aktuella intervallet av estimat när dessa ordnas i stigande ordning.

Substansvärde (NAV)

Substansvärdet är det totala bokförda värdet av ett företags värdepapper.

Nettoskuld (NDT)

Beräknad som kort- och långfristiga räntebärande skulder minus likvida medel (och ekvivalenter).

Nettoresultat (NET)

Nettoresultatet definieras som ett företags resultat efter skatt.

Antal sänkta estimat (Antal ned)

Det antal estimat som sänkts (jämfört med senaste föregående värde) under de gångna fyra veckorna. Nya estimat och flerfaldiga ändringar av estimaten räknas inte in här.

Antal höjda estimat (Antal upp)

Det antal estimat som höjts (jämfört med senaste föregående värde) under de gångna fyra veckorna. Nya estimat och flerfaldiga ändringar av estimaten räknas inte in här.

Antal estimat

Antalet estimat för ett företag, för den angivna räkenskapsperioden.

Rörelsevinst (OPR)

Rörelsevinsten är skillnaden mellan de intäkter och de kostnader och utgifter som härrör direkt från ett företags reguljära verksamhet.

P/E-tal – Faktiskt (FY0)

Förhållandet pris/resultat för företaget baserat på det senaste stängningspriset i databasen och senast rapporterade årliga resultat per aktie.

P/E-tal – Estimat (FY1, FY2)

Förhållandet pris/vinst för företaget baserat på det senaste stängningspriset i databasen och genomsnittlig förväntad årlig vinst för den valda räkenskapsperioden.

P/E-tal i förh. till bransch.

P/E-tal i förh. till bransch. = (P/E-tal för företaget) / (P/E-tal för branschen)

Moderbolag

Företag klassificeras som moderbolag när endast den rapporterande enhetens vinst, inklusive utdelningar, räntor, royalties osv. från intresseföretagen tas upp som resultat.

Procents (%) skillnad:

% skillnad = [(medianprismål / föregående stängningspris) - 1] * 100

Pris (sen. stäng.)

Senaste stängningspris per aktie.

Prisdatum

Datumet för den handelsdag på vilken det senaste stängningspriset baseras.

Pris, 52-veckorshögsta

Aktiens högsta stängningspris under de gångna femtiotvå veckorna.

Pris, 52-veckorslägsta

Aktiens lägsta stängningspris under de gångna femtiotvå veckorna.

Rapporterat

Det rapporterade årsvärdet för ett företag det angivna räkenskapsåret.

Räntabilitet på eget kapital (ROE)

Räntabilitet på eget kapital är ett annat lönsamhetstal som används för att ange resultat i förhållande till investerat kapital genom att mäta hur effektivt aktieägarnas pengar används av företaget.

Försäljning (SAL)

Försäljningsmåttet anger ett företags nettoomsättning, i allmänhet härrörande från dess kärnverksamhet.

Standardavvikelse

Det statistiska måttet på estimatens spridning för den angivna räkenskapsperioden. Standardavvikelsen är den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet uttryckt i lokal valuta.

Resultatavvikelse %

Skillnaden, i procent, mellan faktiskt (rapporterat) resultat och I/B/E/S genomsnittsestimat (surprise mean) för resultat per aktie för ett företag för den angivna räkenskapsperioden.

Avkastning

Den angivna årliga eller konsensusprognosen för aktieutdelningen som procentandel av det aktuella priset.

AKTIEKURS

BETSSON AB

60.45 SEK SEK

Senast uppdaterad: 2018-05-24 17:29

20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
LÄS MER

KONTAKT

Pia Rosin
Vice President Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
KONTAKTA
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |