Finansiell statistikNyckeltal, kvartalsvis

Resultaträkningar, kvartalsvis

Balansräkningar, kvartalsvis

Nyckeltal, årsvis

Resultaträkningar, årsvis

Balansräkningar, årsvis

Kassaflödesanalys, årsvis

Beräkningsmetod

Definitioner

Nyckeltal, kvartalsvis

  2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1
Tillväxt intäkter per kvartal (procent) 0.3 6.9 -1.5 5 14 -6 -4
Tillväxt, jämfört motsvarande kvartal föregående år (procent) 11.0 25.9 10.2 7 9 9 18
Bruttomarginal (procent av intäkter) 72.8 72.3 73.2 74.3 75.9 74.2 74.6
EBITDA-marginal (procent av intäkter) 24.1 23.3 27.4 29.2 30.9 22.2 29.5
EBITDA-marginal (procent av bruttoresultat) 33.2 32.2 37.4 39.4 40.8 29.9 39.5
Rörelsemarginal (procent av intäkter) 18.3 17.6 21.9 23.7 25.7 16.9 25.0
Rörelsemarginal (procent av bruttoresultat) 25.1 24.3 29.9 31.9 33.8 22.8 33.5
Vinstmarginal (procent av intäkter) 17.5 16.7 20.9 23.2 25.5 16.7 24.9
Vinstmarginal (procent av bruttoresultat) 24.0 23.1 28.6 31.3 33.6 22.5 33.4
Marknadsföring (procent av intäkter) 20.5 20.9 19.2 18.4 18.8 23.4 19.7
Marknadsföring (procent av bruttoresultat) 28.2 29.0 26.2 24.8 24.8 31.6 26.4
               
Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande (kronor) 1.35 1.34 1.55 1.76 1.84 1.06 1.69
Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande (kronor) 1.35 1.34 1.55 1.76 1.84 1.06 1.69
Vinst per aktie före utspädning, totalt (kronor) 1.35 1.34 1.55 1.76 1.84 1.06 1.69
Vinst per aktie efter utspädning, totalt (kronor) 1.35 1.34 1.55 1.76 1.84 1.06 1.69
Eget kapital per aktie före utspädning (kronor) 24.49 23.85 27.07 25.31 24.15 21.88 24.65
Eget kapital per aktier efter full utspädning (kronor)              
               
Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 52 51 54 56 56 53 60
Kassalikviditet              
               
Genomsnittlig börskurs (kronor) 74.38 77.29 80.50 88.47 79.61 94.88 125.14
Börskurs vid periodens slut (kronor) 74.25 73.00 78.00 87.90 94.80 70.10 126.00
Högsta notering (kronor) 80.50 82.40 92.0 96.1 96.20 128.30 153.00
Lägsta notering (kronor) 68.30 72.85 73.1 79.3 63.05 63.35 104.30

 

Tillbaka till toppen

Resultaträkningar, kvartalsvis

Belopp i MKR 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1
Rörelsens intäkter 1,180.6 1,177.5 1,102.0 1,118.5 1,063.3 935.4 1000.1
Driftskostnader i spelverksamheten -321.6 -326.4 -295.7 -288.0 -256.2 -240.9 -254.3
Bruttoresultat (Spelöverskott) 859.0 851.1 806.3 830.6 807.0 694.6 745.8
Rörelsens kostnader              
Marknadsföringskostnader -242.5 -246.5 -211.4 -206.3 -200.1 -219.2 -196.7
Personalkostnader -195.8 -203.2 -179.1 -175.9 -171.2 -160.6 -150.2
Övriga externa kostnader -186.2 -182.0 -166.7 -166.4 -167.2 -156.7 -148.0
Aktiverat arbete för egen räkning 51.4 56.8 54.0 55.6 59.5 50.8 45.9
Avskrivningar -69.1 -67.2 -60.9 -61.8 -56.0 -49.3 -44.7
Övriga rörelseintäkter/-kostnader -1.0 -2.2 -1.3 -10.6 0.9 -1.3 -2.0
Summa rörelsens kostnader -643.0 -644.2 -565.4 -565.5 -534.2 -536.3 -495.7
Rörelseresultat 216.0 206.9 240.9 265.1 272.9 158.3 250.1
Finansiella intäkter och kostnader -9.7 -10.3 -10.6 -5.5 -1.8 -1.9 -1.2
Resultat före skatt 206.3 196.6 230.4 259.6 271.1 156.4 248.9
Skatt -19.3 -10.5 -16.0 -16.0 -17.0 -10.1 -14.9
RESULTAT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHET 187.0 186.1 214.4 243.6 254.1 146.4 234.0
Periodens resultat för avvecklade verksamheter              
PERIODENS RESULTAT 187.0 186.1 214.4 243.6 254.1 146.4 234.0
Hänförligt till:              
Moderbolagets aktieägare 187.0 186.1 214.4 243.6 254.1 146.4 234.0
Minoritetsintresse              
Periodens resultat 187.0 186.1 214.4 243.6 254.1 146.4 234.0

 

Tillbaka till toppen

Balansräkningar, kvartalsvis

Belopp i MKR 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1
TILLGÅNGAR              
Anläggningstillgångar              
Immateriella anläggningstillgångar 4,943.0 5,049.0 4,923.2 4,627.5 4257.4 4146.3 4026.7
Materiella anläggningstillgångar 92.1 87.0 88.6 85.9 69.5 70.2 62.5
Finansiella anläggningstillgångar 9.3 10.4 11.5 12.6 13.7 14.6 15.5
Uppskjutna skattefordringar 40.5 41.7 39.6 34.9 31.6 25.1 21.5
Andra långfristiga fordringar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa anläggningstillgångar 5,084.9 5,188.0 5,062.8 4,760.8 4372.1 4256.2 4126.2
Omsättningstillgångar              
Varulager              
Kortfristiga fordringar 1,026.9 854.8 954.5 1,057.4 1053.9 1044.3 1144.5
Likvida medel 437.0 470.1 874.4 444.3 522.3 412.8 456.5
Summa omsättningstillgångar 1,463.9 1,324.9 1,828.8 1,501.7 1576.3 1457.1 1601.0
SUMMA TILLGÅNGAR 6,548.9 6,512.9 6,891.7 6,262.5 5948.4 5713.2 5727.2
               
EGET KAPITAL OCH SKULDER              
Eget kapital 3,389.3 3,301.7 3,746.8 3,502.9 3343.3 3028.1 3412.1
Avsättningar & Långfristiga skulder              
Avsättningar 12.9 20.1 20.1 20.1      
Uppskjutna skatteskulder 10.2 10.6 10.1 0.9 21.2 1.0 1.0
Obligationslån 993.2 992.4 991.6 990.8      
Banklån     592.4 334.8 700.0 700.0 676.7
Summa avsättningar & långfristiga skulder 1,016.3 1,023.0 1,614.2 1,346.6 721.2 701.0 677.7
Kortfristiga skulder              
Kortfristiga räntebärande skulder 819.2 972.7 0.0   558.9 436.8  
Övriga kortfristiga skulder 1,324.1 1,215.6 1,530.6 1,412.9 1325.0 1547.4 1637.4
Summa kortfristiga skulder 2,143.3 2,188.2 1,530.6 1,412.9 1883.9 1984.2 1637.4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6,548.9 6,512.9 6,891.7 6,262.5 5948.4 5713.2 5727.2

 

Tillbaka till toppen

Nyckeltal, årsvis

  2016 2015 2014 2013 2012 2011
Tillväxt intäkter (procent) 11 23 23 12 27 8
Bruttomarginal (procent av intäkter) 74.8 71.9 73.5 71.6 84.1 82.3
EBITDA-marginal (procent av intäkter) 28.1 28.1 31.3 28.6 30.9 36.5
EBITDA-marginal (procent av bruttoresultat) 37.6 39.1 42.5 40.0 36.8 44.3
Rörelsemarginal (procent av intäkter) 23.0 23.8 27.1 24.3 26.2 32.2
Rörelsemarginal (procent av bruttoresultat) 30.7 33.1 36.8 33.9 31.1 39.2
Vinstmarginal (procent av intäkter) 22.7 23.7 26.8 24.1 26.0 32.0
Vinstmarginal (procent av bruttoresultat) 30.4 33.0 36.5 33.6 30.9 38.9
Marknadsföring (procent av intäkter) 20.0 20.2 18.1 17.5 28.4 23.9
Marknadsföring (procent av bruttoresultat) 26.7 28.1 24.6 24.4 33.8 29.0
             
Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet 6.34 6.02 5.64 4.33 4.35 4.37
Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet 6.34 6.02 5.63 4.33 4.33 4.37
Vinst per aktie före utspädning, avvecklad verksamhet            
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklad verksamhet            
Vinst per aktie före utspädning, totalt 6.34 6.02 5.63 4.33 4.35 4.37
Vinst per aktie efter utspädning, totalt 6.34 6.02 5.63 4.33 4.33 4.37
Eget kapital per aktie före utspädning 25.31 22.78 22.27 15.60 12.44 10.75
Eget kapital per aktier efter full utspädning            
             
Räntabilitet på eget kapital 26 27 30 31 38 49
Räntabilitet på totalt kapital 16 17 19 19 22 30
Räntabilitet på sysselsatt kapital 19 19 22 21 24 30
Soliditet 56 55 61 58 53 59
Kassalikviditet            
             
Genomsnittlig börskurs 93.80 127.59 77.15 63.86 63.20 45.51
Börskurs vid periodens slut 87.90 155.50 91.67 68.00 66.83 50.50
Högsta notering 153.00 160.00 94.33 74.83 74.83 54.00
Lägsta notering 63.05 91.33 59.33 53.17 50.67 36.58
             
Medeltal antal anställda 1,661 1,584 850 789 591 340
Antal anställda vid periodens slut 1,821 1,639 870 839 748 412

 

Tillbaka till toppen

Resultaträkningar, årsvis

Belopp i TSEK 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Rörelsens intäkter 4,117,309 3,721,987 3,035,096 2,476,750 2,203,711 1,736,565
Driftskostnader i spelverksamheten -1,039,336 -1,046,382 -803,748 -704,220 -350,017 -307,676
Bruttoresultat (Spelöverskott) 3,077,972 2,675,606 2,231,348 1,772,530 1,853,694 1,428,889
Rörelsens kostnader            
Marknadsföringskostnader -822,308 -752,918 -548,233 -433,112 -626,795 -414,822
Personalkostnader -657,891 -543,477 -448,126 -373,162 -290,944 -197,007
Övriga externa kostnader -638,378 -475,221 -439,994 -352,432 -329,317 -232,709
Aktiverat arbete för egen räkning 211,770 146,867 123,097 92,869 80,962 41,397
Avskrivningar -211,855 -160,676 -127,966 -107,067 -104,983 -73,819
Övriga rörelseintäkter/-kostnader -12,919 -3,768 31,105 1,564 -5,556 7,813
Summa rörelsens kostnader -2,131,582 -1,789,193 -1,410,118 -1,171,340 -1,276,632 -869,147
Rörelseresultat 946,390 886,412 821,230 601,190 577,062 559,742
Finansiella poster            
Resultat från övriga värdepapper och placeringar         0 0
Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar         0 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2,077 5,229 7,594 2,540 4,370 2,859
Räntekostnader och liknande resultatposter -12,453 -8,660 -14,027 -7,458 -7,860 -7,184
Summa finansiella poster -10,375 -3,431 -6,433 -4,918 -3,490 -4,325
Resultat före skatt 936,015 882,981 814,797 596,204 573,572 555,417
Skatt -57,973 -51,245 -44,125 -34,157 -25,771 -27,596
RESULTAT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHET 878,042 831,736 770,671 562,047 547,801 527,821
Periodens resultat för avvecklade verksamheter           -
PERIODENS RESULTAT 878,042 831,736 770,671 562,047 547,801 527,821
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 878,042 831,736 770,671 562,047 547,801 527,821
Minoritetsintresse           -
Periodens resultat 878,042 831,736 770,671 562,047 547,801 527,821

 

Tillbaka till toppen

Balansräkningar, årsvis

Belopp i TSEK 2016 2015 2014 2013 2012 2011
TILLGÅNGAR            
Anläggningstillgångar            
Immateriella anläggningstillgångar            
Spel, spelsystem o spelplattformar 316,452 215,502 187,659 140,225 106,945 75,446
Spelavtal och spelkoncessioner 2,421 501 579 651 731 0
Kunddatabaser 28,901 33,716 29,033 8,048 28,647 16,857
Varumärken 1,520,951 1,365,961 990,675 321,286 270,681 149,287
Goodwill 2,758,734 2,364,658 2,194,269 1,567,657 1,257,622 740,765
Summa Immateriella anläggningstillgångar 4,627,458 3,980,337 3,402,215 2,037,866 1,664,625 982,355
Materiella anläggningstillgångar            
Inventarier och spelutrustning 85,937 57,045 50,909 53,764 28,528 26,860
Summa materiella anläggningstillgångar 85,937 57,045 50,909 53,764 25,828 26,860
Finansiella anläggningstillgångar            
Andelar i intressebolag 12,601 16,903 23,255 26,608 25,194 10,205
Uppskjutna skattefordringar 34,851 21,242 29,286 11,672 18,416 14,414
Andra långfristiga fordringar/aktieinnehav     1,800     0
Summa finansiella anläggningstillgångar 47,452 38,145 54,342 38,280 43,611 6,146
Summa anläggningstillgångar 4,760,848 4,075,527 3,507,466 2,129,910 1,736,764 481,962
Omsättningstillgångar            
Varulager m.m.            
Lager förbrukningsmateriel           0
Summa varulager           0
Kortfristiga fordringar            
Kundfordringar           0
Skattefordran 483,438 549,635 424,117 470,164 309,036 318,268
Övriga fordringar 490,725 475,425 509,878 298,693 416,326 390,815
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 83,264 101,874 91,093 54,659 27,330 20,510
Summa kortfristiga fordringar 1,057,428 1,126,934 1,025,087 823,515 752,692 729,593
Likvida medel 444,270 524,897 478,122 562,482 467,186 509,672
Summa omsättningstillgångar 1,501,698 1,651,831 1,503,210 1,385,997 1,219,878 1,239,265
SUMMA TILLGÅNGAR 6,262,545 5,727,357 5,010,676 3,515,907 2,956,641 2,273,099
             
EGET KAPITAL OCH SKULDER            
Eget kapital            
Aktiekapital 96,329 95,406 93,079 86,866 84,538 82,789
Övrigt tillskjutet kapital 1,436,798 1,436,798 1,434,785 908,761 673,769 505,691
Omräkningsreserv 116,344 24,060 205,259 27,606 -47,099 -777
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1,853,463 1,597,453 1,340,644 1,008,985 866,591 746,634
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 3,502,934 3,153,717 3,073,767 2,032,217 988,347 1,334,337
Minoritetens andel         0 -
Summa eget kapital 3,502,934 3,153,717 3,073,767 2,032,217 1,577,798 1,334,337
Avsättningar 20,090 109,873        
Obligationslån 990,779          
Skulder till kreditinstitut 334,841 505,166 523,353   344,547 0
Uppskjutna skatteskulder 951 5,905 5,368 4,141 9,280 8,020
Summa avsättningar och långfristiga skulder 1,346,661 620,944 528,720 4,141 353,827 8,020
Kortfristiga skulder            
Konvertibelt lån           0
Skulder till kreditinstitut   228,375   315,709   0
Förskott från kunder           0
Leverantörsskulder 154,681 76,792 57,756 93,986 73,169 27,011
Skatteskulder 576,514 553,173 486,922 379,250 361,351 373,283
Övriga skulder 370,653 783,593 625,447 530,475 437,792 378,488
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 311,102 310,763 238,064 160,129 152,703 151,960
Summa kortfristiga skulder 1,412,950 1,952,697 1,408,189 1,479,549 1,025,015 930,742
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6,262,545 5,727,357 5,010,676 3,515,907 2,956,641 2,273,099
             
Ställda säkerheter           35,600
Eventualförpliktelser            

 

Tillbaka till toppen

Kassaflödesanalys, årsvis

Belopp i TSEK 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Den löpande verksamheten            
Resultat efter finansiella poster, kvarvarande verksamhet 936,015 882,981 814,797 596,202 573,572 555,417
Resultat efter finansiella poster, avvecklade verksamheter           0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet            
Avskrivningar 211,855 160,676 127,966 107,067 104,983 73,819
Nedskrivning av tillgångar           858
Realisationsvinst/-förlust vid försäljning av anläggningstillgångar       -1,016   -17,115
Omvärdering av finansiella instrument till verkligt värde           0
Övrigt 5,904 119,854 -30,188 5,781 5,375 5,557
Betald inkomstskatt -101,946 -27,720 -45,434 -4,309 2,703 -10,887
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1,051,828 1,135,791 867,142 703,725 686,633 607,649
Förändring i rörelsekapital            
Förändring av varulager           0
Förändring av kortfristiga fordringar 140,218 3,433 -29,336 -81,169 -66,246 -33,836
Förändring av kortfristiga skulder -23,594 15,237 30,469 60,927 45,681 -36,575
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,168,452 18,670 868,274 683,483 666,068 537,238
             
Investeringsverksamheten            
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -252,762 -185,815 -143,500 -101,744 -91,046 -43,831
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -63,970 -14,622 -12,752 -36,779 -9,967 -7,109
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2,800         17,164
Förvärv av aktier och andelar     -1,800 -15,761 -15,001 -11,003
Förvärv av aktier och andelar, dotterbolag -370,043 -443,011 -338,556   -518,350 -203,788
Avyttring av aktier och andelar   12       0
Förvärvade likvida medel 35,049          
Förändring av långfristiga fordringar           0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -648,926 -620,518 -496,608 -154,284 -634,364 -248,567
             
Finansieringsverksamheten            
Nyemissioner/likvid för teckningsoptioner 727 2,012   12,320   2,690
Betalning avsättning spelskatt -90,210          
Obligationslån 993,000          
Emissionskostnader/kostnader inlösenprgram       -165   -152
Kontantutdelning/Inlösen -624,250 -549,719 -421,520 -410,876 -417,362 -275,759
Optionslösen -657 -20,991 -17,388 -9,181 -10,402 -563
Återbetald vinstutdelning -430,700 -137,109       8
Utdelning av rörelse, dotterbolag           0
Transaktionskostnad, utdelning dotterbolag           0
Upptagna/avbetalda lån   436,700 378,002   431,800 0
Amortering mm av lån -464,819 -200,084 -418,331 -39,640 -74,087 0
Återköp egna aktier           0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -616,909 -469,191 -479,237 -447,542 -70,051 -273,776
Förändring av likvida medel -97,382 64,752 -107,572 81,657 -38,347 14,895
Likvida medel vid årets början 524,895 478,122 562,482 467,186 509,672 497,076
Kursdifferenser likvida medel 16,757 -17,979 23,212 13,638 -4,139 -2,299
Likvida medel vid årets slut 444,269 524,895 478,122 562,481 467,186 509,672
             
Varav kassaflöde avseende avvecklad verksamhet;            
Löpande verksamhet 0 0 0 0 0 0
Investeringsverksamhet 0 0 0 0 0 0
Finansieringsverksamhet 0 0 0 0 0 0
Summa avvecklad verksamhet 0 0 0 0 0 0

 

Tillbaka till toppen

Beräkningsmetod

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Grunder för upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen tillämpats i förtid. Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen, förutom att moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer.

Ändrade redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare perioder med undantag för vad som framgår nedan. Speltransaktioner där bolaget tar öppna positioner mot spelaren redovisas enligt IAS 39 Finansiella instrument då utestående vad är att anse som derivat. För Betsson innebär detta att intäkterna för Betsson Sport och Betsson Trader reduceras med vissa driftskostnader och att öppna vad redovisas som derivat i balansräkningen. Tidigare har dessa intäkter redovisats i enlighet med IAS 18 Intäkter. Förändringen är föranledd av ett konstaterande från IFRIC (juli 2007) angående redovisning av speltransaktioner. Betsson har valt att förtidstillämpa IFRIC:s uttalande om kundlojalitetsprogram (IFRIC 13, juli 2007). Detta innebär att intäkter som avsätts för kunders bonuspoäng inte intäktsförs förrän kunden utnyttjar poängen. I tidigare rapporter har Betsson redovisat fulla intäkter och kostnadsfört bonusdelen. Dessa förändringar av redovisningsprinciper medför att koncernens sätt att rapportera intäkter och kostnader förändrats genom att vissa kostnader nu reducerar intäkterna istället för att redovisas brutto. Koncernens resultat påverkas inte av dessa förändrade principer. Tidigare räkenskapsperioder har omräknats enligt de nya principerna. Beräknat enligt tidigare redovisningsprincip uppgick intäkterna till 685 mkr (320 mkr).

Vid upprättandet av koncernredovisningen per den 31 december 2007 har följande standarder och tolkningar trätt i kraft eller ändrats i jämförelse med tidigare år:

 • IAS 7 Finansiella instrument - Upplysningar som innebär ökade upplysningskrav för att användarna av de finansiella rapporterna ska kunna utvärdera betydelsen av företagets finansiella instrument och karaktären samt omfattningen av risker förknippade med dessa.
 • Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som innebär att företaget ska lämna information som gör det möjligt för användarna av dess finansiella rapporter att bedöma företagets mål, principer och metoder för förvaltning av kapital.
 • IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29
 • IFRIC 8 Omfattning av IFRS 2
 • IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat
 • IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar

I de fall dessa standarder och tolkningar har varit tillämpliga för Betsson har de enbart påverkat tilläggsupplysningarna i Betsson.

Följande standarder och uttalanden ska tillämpas för kalenderåret 2008 eller senare:

 • Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
 • IFRS 8 Rörelsesegment
 • Omarbetad IAS 23 Lånekostnader
 • IFRIC 11 Group and Treasury Share Transactions
 • IFRIC 12 Service Concession Arrangements
 • IFRIC 13 Customer Loyalty Programs
 • IFRIC 14 IAS 19 The limit on a Defined Benefit Asset

Koncernen har valt att inte tillämpa några nya standarder, ändringar av standarder eller uttalanden i förtid förutom IFRIC 13 som beskrivits ovan. De nya standarderna och uttalandena förväntas inte få någon påverkan på redovisningsprinciperna i Betsson under kommande perioder utan endast påverka de upplysningar som lämnas.

Tillbaka till toppen

Definitioner

 • Intäkter. Intäkter från spelverksamheterna efter utbetalning/inlösen av spelarnas vinster, lojalitetsprogram och bonus samt övriga rörelseintäkter. För de spel som redovisas som finansiella instrument reduceras intäkten även för spelskatter och licensavgifter till spelleverantörer.
 • Genomsnittligt totalt kapital. Balansomslutningen vid räkenskapsårets ingång plus balansomslutningen vid räkenskapsårets utgång, dividerat med två.
 • Genomsnittligt sysselsatt kapital. Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder, vid räkenskapsårets ingång plus utgång, dividerat med två.
 • Genomsnittligt eget kapital. Eget kapital vid räkenskapsårets ingång plus eget kapital vid räkenskapsårets utgång, dividerat med två.
 • Räntabilitet på totalt kapital. Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittlig totalt kapital.
 • Räntabilitet på sysselsatt kapital. Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
 • Räntabilitet på eget kapital. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
 • Vinstmarginal. Resultat efter finansiella poster i förhållande till periodens intäkter.
 • Rörelsemarginal. Rörelseresultat i förhållande till periodens intäkter.
 • Soliditet. Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen vid periodens slut.
 • Kassalikviditet. Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder inklusive föreslagen men ej beslutad aktieutdelning.
 • Räntetäckningsgrad (ggr). Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till räntekostnader.
 • Antal anställda personer. Antalet anställda personer vid senaste månadens löneutbetalningstillfälle.
 • Medeltal antal anställda. Antalet anställda omräknat till heltidstjänster (årsarbetare).
 • Antal aktier. Antal aktier vid respektive periods slut.
 • Antal utestående aktier. Antal utestående aktier (exklusive återköpta aktier) vid respektive periods slut.
 • Genomsnittligt antal utestående aktier. Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.
 • Vinst per aktie. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
 • Vinst per aktie efter utspädning. Resultat efter skatt, justerat med räntekostnader efter skatt hänförliga till utestående konvertibler dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året, justerat för tillkommande antal aktier vid konvertering samt optioner med utspädningseffekt.
 • Kassaflöde per aktie. Kassaflödet i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
 • Eget kapital per aktie. Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut.
 • Utdelning per aktie. Genomförd/föreslagen utdelning. Inkluderar även inlösenprogram.
 • Aktiekurs. Senast betalt vid periodens sista aktietransaktion.
 • Antal (registrerade) aktieägare. Antal VPC- och förvaltarregistrerade aktieägare enligt den av VPC AB förda aktieägarförteckningen/aktieboken.

Tillbaka till toppen

AKTIEKURS

BETSSON AB

65.88 SEK SEK

Senast uppdaterad: 2018-01-16 17:29

20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
LÄS MER
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |