februari 9, 2017

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari — 31 december 2016

Kasinointäkterna ökade med 20 procent  

Fjärde kvartalet

 • Intäkterna uppgick till 1 118,5 (1 041,1) mkr, en ökning med 7 procent. 
 • Intäkter från region Norden uppgick till 556,9 (475,5) mkr, en ökning med 17 procent.
 • Intäkter i Kasino uppgick till 823,7 (684,0) mkr, en ökning med 20 procent. 
 • Mobila intäkter uppgick till 546,8 (373,3) mkr, en ökning med 46 procent. Mobila intäkter utgör nu 49 procent av koncernens intäkter. 
 • Betsson har idag marknadens största utbud vad gäller mobila kasinoprodukter med totalt 1 246 olika spel och mobila kasinointäkter ökade med 83 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 265,1 (174,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,7 (16,7) procent. Rörelseresultatet det fjärde kvartalet 2016 belastades av engångsposter om 10,3 mkr hänförliga till förvärv och det fjärde kvartalet 2015 av en engångspost om 103,8 mkr. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 243,6 (159,1) mkr, motsvarande 1,76 (1,15) kronor per aktie. 
 • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 947,1 (3 471,4) mkr, motsvarande en ökning med 14 procent.
 • Förvärvet av hästspelsoperatören RaceBets slutfördes 30 december 2016.
 • Under fjärde kvartalet emitterade Betsson ett treårigt seniort icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor inom ett totalt rambelopp om 2 miljarder kronor.

Helårsperioden 

 • Intäkterna ökade med 11 procent till 4 117,3 (3 722,0) mkr. Kasinointäkter, som utgör 71 procent av Betssons intäkter, växte med 14 procent. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 946,4 (886,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,0 (23,8) procent. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 878,0 (831,7) mkr, motsvarande 6,34 (6,02) kronor per aktie. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 168,5 (1 154,5) mkr.
 • Betssons styrelse föreslår överföring till aktieägarna om 658,9 (624,3) mkr, vilket motsvarar 4,76 (4,51) kronor per aktie.

Kommentar från Ulrik Bengtsson, VD Betsson AB:  

"Betsson fortsätter utvecklas positivt och det första kvartalet 2017 har börjat starkt. Den stabila kasinoverksamheten stod i det fjärde kvartalet för 74 procent av intäkterna och Betssons varumärken fortsätter att ta marknadsandelar inom segmentet. Även Betssons största region, Norden, växte mer än marknaden och region Västeuropa visade åter tillväxt. En ökning av deponeringar med 14 procent och rekordnivå i antal aktiva kunder visar på ett starkt underliggande momentum. Sammanlagt var tillväxten i kvartalet 7,4 procent, trots nedgång i region Central- och Östeuropa och Centralasien (CEECA), jämfört med fjärde kvartalet 2015.   

Under 2016 har Betsson gjort betydande investeringar i produktutveckling, vilket har drivit kasinotillväxten. De investeringar som gjorts i sportboken förväntas ge resultat under 2017. Förvärvet av hästspelsoperatören RaceBets adderar en viktig produkt till Betssons Sportbokserbjudande och tillför intäkter främst från lokalt reglerade marknader. Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader ökar, i enlighet med vår strategi, och är nu nära 20 procent.   

Ökade investeringar i produktutveckling, ökad andel intäkter från lokalt reglerade marknader och lägre intäkter från länder med hög marginal har belastat resultatet under året. Rörelsemarginalen för helåret uppgick till 23 procent trots ett mycket svagt andra kvartal. Detta visar att Betsson har en bra balans i verksamheten och över tid kan absorbera såväl temporära intäktsnedgångar som ökade kostnader."  

 

Presentation av bokslutskommuniké
Idag, torsdag 9 februari klockan 9:00 CET, presenterar Betssons VD Ulrik Bengtsson, bokslutskommunikén på Betssons kontor, Regeringsgatan 28, Stockholm. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.   
Webcast: www.betssonab.com eller http://edge.media-server.com/m/p/ezwbg5y6
Telefon: +46 (0)8 505 564 74 (SE), +44 (0)203 364 53 74 (UK), +1 (0) 855 753 22 30 (US).
 

För ytterligare information, kontakta: 
Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef +46 (0) 8 506 403 00 
Fredrik Rüdén, CFO, +46 (0) 8 506 403 00 fredrik.ruden@betssonab.com 
Pia Rosin, VP Corporate Communications,  +46 (0)736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com   

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 07.30 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB