mars 31, 2017

Betsson AB ändrar utdelningspolicy

Styrelsen i Betsson AB har idag beslutat ändra Betssons utdelningspolicy i syfte att öka bolagets finansiella kapacitet att vara aktiv i konsolideringen av spelbranschen.

Betsson ABs nya utdelningspolicy tillämpas fr.o.m. räkenskapsåret 2017 och lyder:
Styrelsens ambition är att Betssons ordinarie utdelning till aktieägarna, förutsatt att en attraktiv kapitalstruktur kan upprätthållas, ska vara upp till 50 procent av koncernens resultat. Utdelning kan ske genom kontant utdelning, automatiskt inlösenförfarande eller återköp av egna aktier.

"Styrelsen anser att Betsson ska ha en utdelningspolicy som är relevant för tillväxtprofilen. Fördelarna med storlek ökar, inte minst som följd av införandet av lokala regleringar av spelmarknaden. Den nya utdelningspolicyn ger Betsson ökade möjligheter att göra förvärv, vilket styrelsen anser kommer öka värdet för aktieägarna på lång sikt," säger Pontus Lindwall, styrelseordförande, Betsson AB.

Betssons strategi är att växa både organiskt och genom förvärv. När nya lokala regleringar introduceras ökar kraven på såväl teknologi som regelefterlevnad, vilket gynnar stora företag som driver sin verksamhet med egenutvecklade teknikplattformar och system. Marknadens ökade komplexitet driver konsolideringen och Betsson är väl positionerat för att göra framgångsrika förvärv. Betssons dotterbolag har spellicenser i 11 jurisdiktioner och företaget har som ambition att öka andelen intäkter från lokalt reglerade marknader, vilket bolaget ser som hållbara och värdefulla intäktsströmmar.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 13.15 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB